Category (6)

 • สายไฟรถยนต์

  สายไฟสำหรับใช้ในรถยนต์ มอร์เตอร์ไซส์
 • Corrugate Tube

 • ปั๊มขึ้นรูปทองเหลือง

  Terminal
 • เทปพันสายไฟ

  PVC TAPE ใช้สำหรับพันสายไฟในรถยนต์ มอเตอร์ไซด์
 • ท่อพีวีซี

  ใช้ร้อยสายไฟ ที่ใช้ในรถยนต์ฺ มอเตอร์ไซด์
 • สายไฟบ้าน

  ใช้เพื่อการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน